0915.719.755

 TÓC MÁI GIẢ CHE HÓI – CHẤT LIỆU TÓC THẬT-CH 7.10.50

5.000.000