0915.719.755

Đầu tóc giả soăn dài sóng to – ĐTG8323

400.000